Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige toelichtingen

Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige toelichtingen

TOELICHTING OP DE BALANS

PER 31 DECEMBER 2021

PER 31 DECEMBER 2021

Tabelbedragen in duizenden euro’s

VASTE ACTIVA

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen machines en installaties, automatisering en inventaris.

De vaste activa nog niet in gebruik betreffen containers en wagenpark, welke deels zijn betaald, per einde boekjaar nog niet in bedrijf zijn genomen en waarover nog niet wordt afgeschreven.

In 2021 is € 2,0 miljoen geïnvesteerd in met name voertuigen en containers.

Ultimo 2021 is de boekwaarde van de Mifare-paslezer (IRDC) met € 245.000 extra afgewaardeerd aangezien deze paslezer gebaseerd is op een verouderde technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund zullen worden.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2021 € 29,1 miljoen exclusief omzetbelasting (2020: € 28,5 miljoen). Deze stijging wordt verklaard door mutaties als gevolg van investeringen en desinvesteringen.

VLOTTENDE ACTIVA

Dit betreft voornamelijk ondergrondse containers, alsmede voorraden mini- en rolcontainers, op locatie gehouden als werkvoorraad met betrekking tot lopende contracten met gemeenten en bedrijven. De boekwaarde van de voorraad gewaardeerd tegen lagere opbrengstwaarde bedraagt nihil.

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd. De looptijd van deze vorderingen is korter dan een jaar.

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het boekjaar. De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het komend boekjaar.

Op balansdatum beschikt de onderneming over € 8.720.000 aan liquide middelen (2020: € 12.184.000). Ten opzichte van het boekjaar 2020 is dit een afname van € 3.464.000. Dit is met name het gevolg van een aflossing kasgeldlening.

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt maximaal € 8.000.000 en is onderverdeeld in een kasgeldfaciliteit (€ 5.000.000) en een rekening-courantfaciliteit (€ 3.000.000). Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: een bankhypotheek op alle thans en in de toekomst aan de Cliënt toebehorende onroerende zaken (waaronder begrepen erfpacht- en opstalrechten) met een pandrecht op de roerende zaken in de zin van artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek (hulpzaken), beide eerste in rang, ten bedrage van in hoofdsom € 8.000.000 te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van voornoemde hoofdsom.

EIGEN VERMOGEN

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 486.055 aandelen geplaatst en volgestort.

VERLOOP VOORZIENINGEN

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft kosten die betrekking hebben op loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten a.g.v. organisatieaanpassingen, voorziene kosten met betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen en voorziene jubileumuitkeringen.

Op 24 september 2015 hebben de aandeelhouders van Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te staken en de organisatie af te slanken. Als gevolg hiervan is ten laste van het resultaat 2015 een reorganisatievoorziening gevormd (€ 6.200.000). Begin boekjaar 2019 is de reorganisatie afgerond. De resterende voorziening wordt steeds jaarlijks geactualiseerd en heeft betreffing voorziene ww- en pensioenaanvullingen. Ultimo boekjaar 2021 resteert een bedrag van € 23.000 (2020 € 66.000). Medio 2022 loopt deze voorziening naar nul.

In 2019 is een voorziening getroffen om werk- en planningsprocessen zo aan te passen dat betere beheersing van de ATW en RTW kan worden bewerkstelligd. Eind 2021 is het project nagenoeg opgeleverd en bedraagt het saldo van deze voorziening nog € 50.000 (2020: € 260.000).

De getroffen voorziening voor langdurig zieken is ultimo 2021 vastgesteld op € 351.000 (2020: € 340.000).

De jubileumvoorziening is opgenomen tegen contante waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%. Hierbij is rekening gehouden met individueel ingeschatte blijfkansen. Er is geen rekening gehouden met sterftekansen omdat het effect daarvan op de omvang van de voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is. Ultimo 2021 bedraagt deze voorziening € 134.000.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Dit betreft toekomstige betalingen uit hoofde van een huurkoopovereenkomst van 2 bedrijfsauto’s (periode langer dan één jaar, korter dan 5 jaar) welke na uiterlijk 24 maanden zal eindigen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverlenings-overeenkomsten voor werkelijk aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten met betrekking tot het boekjaar en eerder vooruitontvangen bevoorschotting over het jaar 2021.

Voor de kortlopende schulden zijn geen zekerheden gesteld.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VERPLICHTINGEN

Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake van inkoop, huur en operational lease die niet in de balans zijn opgenomen.

In de verlies- en winstrekening 2021 is aan huurkosten € 240.000 opgenomen en voor leaseverplichtingen bedroeg het in de kosten opgenomen bedrag € 45.000.