Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige toelichtingen

Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening
Overige toelichtingen

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2021

OVER 2021

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2020 per saldo afgenomen met € 856.000 en wordt per saldo beinvloed door gestegen verwerkingstarief gft, verhoogde marktprijzen van het papier en het wegvallen van pmd verwerking. Daarnaast kenden zowel inzameling en als reiniging een toename van het dienstenpakket.

De omzet afvalverwerking daalde ten opzichte van het boekjaar 2020 met € 1.539.000 en is het directe de hierboven genoemde ontwikkelingen rondom de fracties gft, pmd en papier.

De omzet inzameling is ten opzichte van 2020 met € 231.000 toegenomen. In 2021 is een korting aan aandeelhoudende verrekend van € 708.000 (2020: € 600.000). De groei bij inzameling is het gevolg van extra dienstverlening en extra aansluitingen. Dit geldt ook voor de toename van € 639.000 bij reiniging (areaal) en gladheidsbestrijding (curatieve uitrukken).

De omzet beheer en verkoop inzamelmiddelen daalde met € 306.000, veroorzaakt door niet uitgevoerde dienstverlening (en daarmee creditering aan participanten) van € 355.000.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2020 afgenomen met € 178.000. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit verkoop activa, kostendoorbelasting en projectmatige werkzaamheden.

De kosten van de verwerking van restafval, gft en overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte van 2020 per saldo met € 1.887.000 afgenomen met name door de contractwijziging pmd waardoor de afrekening per 1 april 2020 niet meer via rekening van Cyclus verloopt maar gemeenten rechtstreeks door verwerker worden gefactureerd. De vergoeding voor papier is in 2021 substantieel gestegen en is de andere oorzaak voor deze stijging. Daarnaast steeg het tarief voor verwerking gft substantieel na heraanbesteding van het contract.

De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte van het boekjaar 2020 met € 565.000 afgenomen als gevolg van het beleid om meer mensen in dienst te nemen en de flexibele schil nam daarmee verder af.

De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2020 toegenomen met € 218.000 als gevolg van een stijging van projectomzet en gestegen kosten beheer en onderhoud inzamelmiddelen.

In 2021 had de vennootschap gemiddeld 176 (2020: 155) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het nominaal aantal werknemers per 31 december 2021 bedroeg 201 (2020: 187). Er waren evenals in 2020 geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

De onderneming wordt geleid door een directeur (0,9 fte) en bestaat per eind 2021 verder uit 137,3 fte eigen medewerkers buitendienst, 23,5 fte direct ondersteunende medewerkers en 20,9 fte indirect ondersteunende medewerkers.

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van 2020 per saldo met € 926.000 toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de toename van het aantal mensen in eigen dienst als gevolg van aanpassing van de flexibele schil, loonindexaties en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN COMMISSARISSEN

Conform artikel 383 lid 1 BW 2 is vermelding van de bezoldiging aan bestuurders achterwege gelaten, aangezien de opgave kan worden herleid tot een enkel natuurlijk persoon.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 85.000 (2020: € 82.000).

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven, ondanks mutaties zoals desinvesteringen, vernieuwing van het wagenpark en investeringen in overige inzamelmiddelen.

Ultimo 2021 is de boekwaarde van de Mifare-paslezer (IRDC) met € 245.000 extra afgewaardeerd aangezien deze type paslezer gebaseerd is op een verouderde technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund zal worden. In 2020 werden al de paslezers type Tiris vroegtijdig afgewaardeerd om dezelfde reden.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte van 2020 met € 184.000 gestegen als gevolg van gestegen brandstofprijzen.

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie en schoonmaak. De kosten namen t.o.v. 2020 toe met € 246.000 als gevolg van meer periodiek benodigd onderhoud alsmede gestegen kantoorkosten.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, advies en ontwikkeling, verzekeringen alsmede communicatie.

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorzieningen ‘personeel en organisatie’ en ‘langdurig zieken’.

Ultimo 2021 is een actualisatie gedaan op de reorganisatievoorziening en daaruit resterende verplichtingen met als gevolg een vrijval van per saldo € 8.000. De voorziening langdurig zieken werd gedurende 2021 opnieuw bepaald en daaruit volgde een dotatie van per saldo € 11.000.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten bedroegen in totaal € 53.000 (2020: € 77.000) en worden als volgt gespecificeerd:

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2020 met € 1.000 gedaald. Dit werd veroorzaakt door kortere perioden tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening gedurende het boekjaar. Tevens speelde dat i.p.v. creditrente, over het positieve saldo debetrente is berekend.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de fiscale boekjaren 2019 en 2020 is aangifte gedaan, maar zijn nog geen aanslagen ontvangen. Voor het jaar 2021 zullen de resultaten het compensabele saldo van afgelopen jaren niet overstijgen en is derhalve geen vpb in het resultaat opgenomen.