OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE DOELSTELLING VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal daartoe:

 1. Preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
 2. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inzameling, het transport, de overslag, de bewerking, de verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
 3. Gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorderen;
 4. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
 5. Het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging, mede gelet op de taken van overheden daarbij gewenst of nuttig is.
De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze onder andere de navolgende taken uit te voeren:

 1. Het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde afvalstoffen en een bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde gemeenten, openbare lichamen en derden;
 2. Het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen en derden;
 3. Het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken van afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd door derden;
 4. Het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
 5. Het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede aan gemeenten en andere openbare lichamen;
 6. Het verrichten van alle handelingen en het aanbieden van producten en diensten welke voor het bereiken van het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan dienstig kunnen zijn, in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen het samenwerken met-, deelnemen in-, het oprichten van-, en het voeren van het bestuur over ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

AANDEELHOUDERS

Per 31 december 2020 kent Cyclus N.V. 9 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 486.055 (zie staat) aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de aandelen op een totaal van € 3.402.385. Het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2021:

RESULTAATBESTEMMING

Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking (conform artikel 36 van de statuten)

 1. Indien de vastgestelde winst- en verliesrekening een bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere verliezen.
 2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toelaat.
 3. Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft zal een nader door de algemene vergadering te bepalen bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).
 4. Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een door de algemene vergadering te bepalen percentage van het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
 5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Cyclus N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Cyclus N.V. te Zuidplas gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Cyclus N.V. per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit

 • de balans per 31 december 2021;
 • de winst- en verliesrekening over 2021;
 • het kasstroomoverzicht over 2021; en
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

 • het profiel;
 • de kerngegevens;
 • het bestuursverslag;
 • het bericht van de raad van commissarissen;
 • de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.1.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 • Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Ridderkerk, 25 mei 2022

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.
J.J. van Ginkel RA