Bestuursverslag

Bestuursverslag

MEDEZEGGENSCHAP (OR)

MEDEZEGGEN-
SCHAP (OR)

Uitgangspunt voor de OR is dat de organisatie en medewerkers grotendeels gelijke belangen hebben. Met negen zetels en een goede verhouding tussen medewerkers van de uitvoering en van kantoor vormt de OR een goede afspiegeling van alle medewerkers van Cyclus. Belangrijk voor de OR is en blijft het contact met de achterban. Ook in 2023 brachten de OR-leden bezoeken aan alle Cyclus-locaties. Daarnaast werd er tijdens de OR-vergadering gesproken met vaste contactpersonen vanuit de uitvoering. Zowel vanuit de medewerkers en het bestuur als vanuit de OR werden er in 2023 weer belangrijke punten aangedragen.

THEMA’S

Het afgelopen jaar kwam een aantal onderwerpen met regelmaat terug op de agenda. De ongevallen met verzuim, de GFT+E vergister in samenwerking met Meerlanden, de krapte op de arbeidsmarkt, de uitbesteding van het OVS in Alphen aan den Rijn, de strategie, het (financiële) welzijn van de medewerkers, het aftreden van Linda Boot als directeur en het demontagebedrijf waren onder andere onderwerp van gesprek.

INSTEMMINGS- EN ADVIESAANVRAGEN IN 2022

De OR heeft dit jaar vier instemmingsaanvragen en zes adviesaanvragen behandeld. De OR adviseerde na onderzoek, overleg en beantwoording van vragen in alle gevallen positief. Wel werden aandachtspunten en ingebouwde evaluatiemomenten benoemd.

De in 2023 behandelde instemmingsaanvragen:

  • Regeling tegemoetkoming kosten rijbewijs BE voor medewerkers
  • Regeling bedrijfsgezondheidszorg
  • Inzet uitzendbureau voor collectieve inhuur van flex-medewerkers
  • Regeling flexbeloning

De in 2023 behandelde adviesaanvragen:

  • Uitbesteden OVS Alphen aan den Rijn
  • Overslagactiviteiten Alphen aan den Rijn
  • Bestek keuze uitzendbureau
  • Voornemen opzetten demontagebedrijf
  • Profiel lid Raad van Commissarissen
  • Profiel bestuurder (opvolger Linda Boot)

WERKWIJZE EN INZET

In 2023 is er acht keer een onderlinge OR-vergadering gehouden en acht keer formeel overlegd met de bestuurder. De twee vergaderingen over de algemene gang van zaken (Artikel 24-overleg) zijn gehouden in het bijzijn van een afvaardiging van de RvC. Deze vergaderingen zijn afgelopen jaar gecombineerd met de gewone overlegvergaderingen met de bestuurder. De ureninzet van de OR bedroeg in 2023 circa 620 uur. Dit is in lijn met het aantal uur in 2022.

Op 2 juni werd een OR cursusdag georganiseerd. De cursusdag was gericht op de samenwerking binnen de OR en het adequaat adviezen uitbrengen.

‘Met negen zetels en een goede verhouding tussen medewerkers van de uitvoering en van kantoor vormt de OR een goede afspiegeling van alle medewerkers van Cyclus.’