Bestuursverslag

Bestuursverslag

ORGANISATIE

ORGANISATIE

De juiste mensen op de juiste plek en deze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving bieden is een van de belangrijkste P&O-doelstellingen. Juist in een krappe arbeidsmarkt is onze organisatiecultuur iets waarin wij ons kunnen en willen onderscheiden.

In verband met de voor Cyclus N.V. vanaf 2023 geldende verslaggevingscriteria voor een grote rechtspersoon dient met ingang van dit jaar een streefcijfer te worden geformuleerd voor het aantal mannen en vrouwen in de directie, de raad van commissarissen en indien van toepassing van leidinggevende posities.

Omdat de directie maar uit één persoon bestaat, wordt er geen streefcijfer voor de directie ingesteld. Voor de raad van commissarissen wordt er een minimum ingesteld van twee (minimaal twee leden mannelijk en minimaal twee leden vrouwelijk). Bij het vervullen van vacatures wordt met dit streefcijfer rekening gehouden. Per eind 2023 is aan dit streefcijfer voldaan. Er worden bij Cyclus geen specifieke gedragscodes gevolgd.

In 2023 zijn er voor alle mannen in de organisatie bijeenkomsten georganiseerd, waarin de interne vertrouwenspersonen zich steeds onder leiding van een ander MT-lid hebben voorgesteld en waarin is gesproken over ongewenst gedrag en het bedrijfsbeleid. Wij hebben vanaf 2022 drie interne vertrouwenspersonen aangesteld om ervoor te zorgen dat de drempel voor het melden van ongewenst gedrag zo laag mogelijk is. De lijn tussen de interne en externe vertrouwenspersonen is kort. Jaarlijks worden de eventuele meldingen besproken door de externe en interne vertrouwenspersonen waarna de geanonimiseerde evaluatie wordt besproken met de OR. Het aantal meldingen is laag en de meldingen die zijn gedaan zijn naar tevredenheid opgepakt. Dit alles met als doel het creëren en behouden van een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen.

Zoals ieder jaar staat ook het onderhoud van ons vakmanschap centraal. Er zijn weer diverse trainingen en opleidingen op het gebied van vakmanschap georganiseerd. Veilig werken staat hierbij centraal. Denk aan cursussen zoals VCA, BHV, het onderhouden van de code 95 van onze chauffeur/ beladers, maar ook aan Specifieke Deskundigheid voor allerlei materieel, zoals kranen en shovels. Tevens vragen de werkzaamheden op het gebied van gladheidbestrijding om goede instructies. In 2023 is verder gegaan met de doorontwikkeling van de kwalificatiematrix per medewerker. Per medewerker en afdeling wordt een opleidingsplan opgesteld en is er training on-the-job volgens een inwerkprogramma.

Er is een regeling voor het behalen van een rijbewijs B geïmplementeerd, zodat ook beladers kunnen doorgroeien naar de functie van vakman en meer allround inzetbaar zijn binnen Cyclus. Onze grote trots is dat een zestal collega’s de rijopleiding heeft gevolgd en is opgeleid tot chauffeur.

Er is ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze stafmedewerkers, met name op het gebied van projectmanagement en leidinggeven. Er is een ontwikkelprogramma van start gegaan voor onze leidinggevenden en coördinatoren, waarin diverse thema’s aan bod komen. Verder zijn diverse functionarissen getraind op het gebied van projectmanagement en zal er ook met deze systematiek gewerkt gaan worden. Dit zal bijdragen aan het behalen van resultaten, inzage in het werk van elkaar en het nakomen van afspraken e.d.

Het ziekteverzuimpercentage is landelijk de afgelopen jaren flink gestegen. Echter bij Cyclus is vanaf de tweede helft 2023 een dalende lijn ingezet. In januari zijn wij gestart met 6,5%, maar in de maanden mei t/m augustus was het verzuim op het laagste punt sinds jaren met cijfers onder de 4%, waarbij we een totaal verzuimcijfer over 2023 rapporteren van 5,14%. In samenwerking met onze collega’s hopen wij een cultuur te creëren waarin we als gezamenlijk doel ziekteverzuim aan de voorkant zoveel mogelijk voorkomen. Interventies zoals zorgbemiddeling, het bieden van psychologische hulp of preventieve gesprekken met de arbodienst dragen daar positief aan bij, maar zeker ook de openheid van onze collega’s om tijdig hulp te vragen of aan de bel te trekken bij klachten.

We zijn trots op het feit dat wij weer een groot aantal flex-collega’s de kans hebben geboden om bij ons in dienst te treden. In 2023 zijn er in totaal 32 medewerkers aangenomen, daarvan zijn er 27 eerst werkzaam geweest als uitzendkracht. De aanname van medewerkers betrof voornamelijk medewerkers in de uitvoering zoals vakmannen, beladers en chauffeur/ beladers. De bezetting op kantoor is vrij stabiel gebleven. Er zijn medewerkers vertrokken, waarop ook kritisch is gekeken naar de invulling. Zo zijn kantoormedewerkers doorgestroomd en is er gekozen voor opvang door externe inhuur. Door creatief te blijven denken, hebben we de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met zich meebrengt kunnen opvangen.

Eind 2023 is het contract met onze Leverancier flexkrachten na een samenwerking van zes jaar geëindigd en is de aanbesteding gewonnen door een andere partij. Deze aanbesteding en implementatie was een groot project voor de afdelingen Uitvoering en P&O. Van de flex-pool is 20% van de flexkrachten in dienst gekomen bij Cyclus, 70% is overgegaan naar de nieuwe flex-leverancier en 10% is gestopt. Al met al een mooi resultaat.

De uitdaging voor de komende jaren is het op peil houden van een kwantitatief en kwalitatief goed personeelsbestand. Dit proberen wij te bereiken door goed werkgeverschap. Ten eerste om de huidige werknemers te behouden, maar om ook aantrekkelijk te zijn voor toekomstige medewerkers hebben wij meer aandacht gegeven aan arbeidsmarktcommunicatie en aantrekkelijk werkgeverschap door bijvoorbeeld het aanbieden van het traineeship bij Cyclus. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar een aantal stageplekken aangeboden van (V)MBO tot WO niveau.

Tot slot bieden wij waar mogelijk een waardevolle werk- of leerplek voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben hiervoor een prettige samenwerking met het WerkgeverServicepunt (WSP) en de reclassering en zijn met onze gemeenten in gesprek over initiatieven (zoals het oprichten van een demontagehal) om deze plekken uit te breiden. Daarnaast hebben wij deze vraag ook doorvertaald bij onze aanbestedingen, zodat ook onze nieuwe leveranciers hier de benodigde aandacht aan besteden.

Onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden doen wij al jaren door het op peil houden van kennis en vaardigheden, het aanbieden van interne stageplekken, interne overplaatsingen, doorgroei, maar ook het aanpassen van functies. Het strategisch personeelsplan is in 2023 niet uitgeschreven wegens drukte, in 2024 staat dit boven aan onze agenda. Aandachtspunten daarbij zijn de vergrijzing binnen de organisatie en het in kaart brengen van acties om deze uitstroom tijdig in te vullen.

Verder hebben wij steun geboden aan medewerkers met financiële problemen door het aanbieden van spreekuren waarin hulp kan worden geboden met zaken als belastingaangifte of bemiddeling bij schulden of loonbeslagen. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van financieel advies omtrent de deelname aan de Generatieregeling of advies krijgen over een deeltijd of vervroegd pensioen.

In 2023 zijn we druk geweest met het implementeren van een nieuwe HR- en salarissysteem. Het contract met de voormalig leverancier liep af en een nieuwe partij heeft de aanbesteding gewonnen. Wij hebben ambitieuze doelstellingen gesteld in het kader van verdere digitalisering van P&O-processen, optimalisatie van het HR- informatiesysteem en het vergroten van het gebruikersgemak voor alle medewerkers. Door het systeem toegankelijk te maken via een app, is informatie altijd binnen handbereik. Kostenreductie en een prettige samenwerking zijn daarbij belangrijke pijlers.

‘In januari zijn wij gestart met een ziekteverzuim van 6,5%, maar in de maanden mei t/m augustus was het verzuim op het laagste punt sinds jaren met cijfers onder de 4%, waarbij we een totaal verzuimcijfer over 2023 rapporteren van 5,14%.’