Jaarrekening

Jaarrekening

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bedragen in duizenden euro’s

RESULTAATBESTEMMING 2022

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad van Commissarissen en overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de winst over het boekjaar 2022 toegevoegd aan de overige reserves.

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2023

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor, met inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de statuten is geregeld, de winst over het boekjaar 2023 ten bedrage van € 695.000 toe te voegen aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.

 

Moordrecht, 28 mei 2024

STATUTAIR DIRECTEUR:

J.A. de Vries

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

P.W. Ploegsma, voorzitter
D.J. Woesthuis-Bronckers, vice-voorzitter en secretaris
M.M.D. van den Berg
V.O. Luijendijk