Jaarrekening

Jaarrekening

TOELICHTING OP DE BALANS

PER 31 DECEMBER 2023

PER 31 DECEMBER 2023

Tabelbedragen in duizenden euro’s

VASTE ACTIVA

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen machines en installaties, automatisering en inventaris.

De vaste activa nog niet in gebruik betreffen containers en wagenpark, welke deels zijn betaald, per einde boekjaar nog niet in bedrijf zijn genomen en waarover nog niet wordt afgeschreven.

In 2023 is € 4,3 miljoen geïnvesteerd in met name containers en voertuigen.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2023 € 32,0 miljoen exclusief omzetbelasting (2022: € 31,0 miljoen). Deze stijging is veroorzaakt door investeringsmutaties en toegepaste indexeringen.

VLOTTENDE ACTIVA

Dit betreft voornamelijk ondergrondse containers, alsmede voorraden mini- en rolcontainers, op locatie gehouden als werkvoorraad met betrekking tot lopende contracten met gemeenten en bedrijven. In deze boekwaarde van de voorraad is een bedrag van € 29.000 opgenomen ter dekking van een lagere opbrengstwaarde.

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd. De looptijd van deze vorderingen is korter dan een jaar.

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het boekjaar. De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het komend boekjaar.

Op balansdatum beschikt de onderneming over € 8.335.000 aan liquide middelen (2022: € 7.763.000). Ten opzichte van het boekjaar 2022 is dit een toename van € 572.000. Dit is met name het gevolg van eerder ontvangen bevoorschotting in 2023.

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt maximaal € 8.000.000 en is onderverdeeld in een kasgeldfaciliteit (€ 5.000.000) en een rekening-courantfaciliteit (€ 3.000.000). Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: een bankhypotheek op alle thans en in de toekomst aan de Cliënt toebehorende onroerende zaken (waaronder begrepen erfpacht- en opstalrechten) met een pandrecht op de roerende zaken in de zin van artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek (hulpzaken), beide eerste in rang, ten bedrage van in hoofdsom € 8.000.000 te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van voornoemde hoofdsom.

EIGEN VERMOGEN

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 486.055 aandelen geplaatst en volgestort.

VERLOOP VOORZIENINGEN

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft kosten die betrekking hebben op loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten a.g.v. organisatieaanpassingen, voorziene kosten met betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen en voorziene jubileumuitkeringen.

Op 24 september 2015 hebben de aandeelhouders van Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te staken en de organisatie af te slanken. Als gevolg hiervan is ten laste van het resultaat 2015 een reorganisatievoorziening gevormd (€ 6.200.000). Begin boekjaar 2019 is de reorganisatie afgerond en ultimo boekjaar 2022 is deze voorziening met de laatste betalingsverplichtingen volledig afgewikkeld.

In 2019 is een voorziening getroffen om werk- en planningsprocessen zo aan te passen dat betere beheersing van de ATW en RTW kan worden bewerkstelligd. Begin 2022 is deze oplossing succesvol geimplementeerd en is het laatste deel van de voorziening vrijgevallen.

De getroffen voorziening voor langdurig zieken is ultimo 2023 vastgesteld op € 210.000 (2022: € 265.000).

De jubileumvoorziening is opgenomen tegen contante waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%. Hierbij is rekening gehouden met individueel ingeschatte blijfkansen. Er is geen rekening gehouden met sterftekansen omdat het effect daarvan op de omvang van de voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is. Ultimo 2023 bedraagt deze voorziening € 137.000.

De getroffen voorziening inzamelingsactiviteiten is ultimo 2023 bepaald op € 3.000 t.b.v. deels niet gedekte contractkosten.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten dienstverlenings-overeenkomsten voor werkelijk aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten met betrekking tot het boekjaar en eerder vooruitontvangen bevoorschotting over het jaar 2024.

Voor de kortlopende schulden zijn geen zekerheden gesteld.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VERPLICHTINGEN

Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake van inkoop, huur en operational lease die niet in de balans zijn opgenomen.

In de verlies- en winstrekening 2023 is aan huurkosten € 282.000 opgenomen en voor leaseverplichtingen bedroeg het in de kosten opgenomen bedrag € 22.000. Dit betreft met name personenauto’s en kantoorapparatuur.

Regelingen

Cyclus heeft vanaf 2017 met haar aandeelhoudende gemeenten vernieuwde en langlopende dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. De DVO’s hebben een minimale opzegtermijn van 2 jaar en worden periodiek herijkt op juridische en commerciële voorwaarden en tarieven. Tevens zijn er afspraken gemaakt over een rapportage, bevoorschottings- en afrekensystematiek, waardoor verrekeningen wederzijds eenvoudiger en transparant verlopen.