Jaarrekening

Jaarrekening

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2023

OVER 2023

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2022 per saldo gegroeid met € 3.644.000 en wordt per saldo beïnvloed door verhoogde tonnages verwerking, een verleende korting t.l.v. het resultaat en prijsstijgingen (indexeringen) binnen alle productgroepen.
De omzet afvalverwerking steeg ten opzichte van het boekjaar 2022 met € 2.463.000 en is het gevolg van meer ingezamelde tonnages bij elke grotere fractie.

Tevens speelde een gemiddeld lagere marktvergoeding voor het oud papier en karton alsmede metalen, hetgeen een positief effect heeft op de hoogte van de omzet. Tot slot steeg het tarief voor gft verwerking in 2023 met wel liefst 17% t.o.v. 2022.

De omzet inzameling is ten opzichte van 2022 met € 549.000 toegenomen. In 2022 was geen ruimte voor korting aan aandeelhoudende gemeenten, in 2023 is dit voor een bedrag van € 525.000 wel het geval. De resterende groei bij inzameling is het gevolg van extra dienstverlening en extra aansluitingen. Dit geldt ook voor de toename van € 184.000 bij reiniging (areaal) en gladheidsbestrijding (gemeente Bodegraven-Reeuwijk), alsmede bij beheer milieustraten.

De omzet beheer en verkoop inzamelmiddelen steeg beperkt met € 52.000, veroorzaakt door enerzijds verhoogde doorbelasting van kosten beheer en onderhoud inzamelmiddelen in verband met een aanbestedingsresultaat, en anderzijds een aantal naar 2024 doorgeschoven grotere projecten op het gebied van leveren en vervanging inzamelmiddelen (eenmalige verkoop).

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2022 nagenoeg gelijk. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit verkoop activa, kostendoorbelasting en projectmatige werkzaamheden.

De kosten van de verwerking van restafval, gft en overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte van 2022 per saldo met € 2.172.000 toegenomen met name door een toegenomen ingezameld tonnage bij stijgende prijzen, De vergoeding voor oud papier en karton was gemiddeld aanzienlijk lager dan in 2022.
De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2022 afgenomen met € 1.313.000 als gevolg van het in eigen beheer uitvoeren van 1e en 2e lijns onderhoud, alsmede een afname van eenmalige verkoop inzamelmiddelen (projecten).

In 2023 had de vennootschap gemiddeld 193 (2022: 183) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het nominale aantal werknemers per 31 december 2023 bedroeg 219 (2022: 207). Er waren evenals in 2022 geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

De onderneming werd in 2023 geleid door een directeur (0,95 fte) en bestaat per eind 2023 verder uit 149,3 fte eigen medewerkers buitendienst, 29,9 fte direct ondersteunende medewerkers en 21,2 fte indirect ondersteunende medewerkers.

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van 2022 per saldo met € 1.099.000 toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de toename van het aantal mensen in eigen dienst als gevolg van aanpassing van de flexibele schil, (extra) CAO loonindexaties, eenmalige beloningen en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN COMMISSARISSEN

Conform artikel 383 lid 1 BW 2 is vermelding van de bezoldiging aan bestuurders achterwege gelaten, aangezien de opgave kan worden herleid tot een enkel natuurlijk persoon.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 101.000 (2022: € 99.000).

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2022 met € 412.000 gestegen door vernieuwing van het wagenpark en investeringen in inzamelmiddelen.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte van 2022 met € 433.000 gestegen voornamelijk als gevolg van gestegen brandstofprijzen en hogere inhuurkosten door langere levertijden van zowel nieuw materieel als ook onderdelen t.b.v. het periodiek onderhoud.

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie en schoonmaak. De kosten namen t.o.v. 2022 slechts beperkt toe met € 14.000 als gevolg van minder periodiek benodigd onderhoud.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, advies en ontwikkeling, verzekeringen alsmede communicatie. Er werd t.o.v. 2022 per saldo slechts € 29.000 meer aan deze algemeen beheerskosten besteed. De meerkosten op overige personeelskosten van € 176.000 t.o.v. 2022 zijn veroorzaakt door een hogere reiskostenvergoeding, een aanbesteding werkkleding, alsmede hogere kosten voor werving en overnamefee’s van zowel directe als indirecte functies.

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorziening ‘langdurig zieken’. Gedurende 2023 werd deze geactualiseerd opnieuw bepaald en hieruit volgde een vrijval van per saldo € 55.000.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten bedroegen in totaal € 56.000 (2022: € 53.000) en worden als volgt gespecificeerd:

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2022 met € 124.000 gedaald. Dit werd veroorzaakt door korte perioden tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening gedurende het boekjaar. Tevens werd in tegenstelling tot in 2022 door de bank over het positieve saldo creditrente vergoed (in plaats van debetrente berekend in 2022).

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de fiscale boekjaren t/m 2022 is aangifte gedaan, en zijn beschikkingen ontvangen. Voor het jaar 2023 zullen de resultaten het compensabele saldo van afgelopen jaren niet overstijgen en is derhalve geen vennootschapsbelastingslast in het resultaat opgenomen.