Overige gegevens

Overige gegevens

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE
GEGEVENS

STATUTAIRE DOELSTELLING VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal daartoe:

 1. Preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
 2. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de inzameling, het transport, de overslag, de bewerking, de verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor in aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
 3. Gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorderen;
 4. Zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
 5. Het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging, mede gelet op de taken van overheden daarbij gewenst of nuttig is.

De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze onder andere de navolgende taken uit te voeren:

 1. Het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde afvalstoffen en een bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel bedoelde gemeenten, openbare lichamen en derden;
 2. Het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen en derden;
 3. Het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken van afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd door derden;
 4. Het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
 5. Het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede aan gemeenten en andere openbare lichamen;
 6. Het verrichten van alle handelingen en het aanbieden van producten en diensten welke voor het bereiken van het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan dienstig kunnen zijn, in de ruimste zin genomen, waaronder begrepen het samenwerken met-, deelnemen in-, het oprichten van-, en het voeren van het bestuur over ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

AANDEELHOUDERS

Per 31 december 2023 heeft Cyclus N.V. 9 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 486.055 (zie staat) aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de aandelen op een totaal van € 3.402.385. Het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort.

De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2023:

RESULTAATBESTEMMING

Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking (conform artikel 36 van de statuten)

 1. Indien de vastgestelde winst- en verliesrekening een bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere verliezen.
 2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toelaat.
 3. Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft zal een nader door de algemene vergadering te bepalen bedrag worden gestort in (een) reservefonds(en).
 4. Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een door de algemene vergadering te bepalen percentage van het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
 5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.