PROFIEL

PROFIEL

BELEIDSVERKLARING

BELEIDS-
VERKLARING

IN SAMENWERKING MET DE OMGEVING

We zoeken continu de dialoog met onze opdrachtgevers, inwoners en overige stakeholders. Hun eisen en verwachtingen integreren we in ons beleid en doelstellingen. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie om onze diensten voortdurend te verbeteren. Cyclus informeert haar stakeholders op een duidelijke en transparante wijze over de dienstverlening en de effecten daarvan.

HOE WIJ OMGAAN MET ONZE MENSEN

De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij nemen het welzijn van onze medewerkers serieus en richten ons op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Cyclus hanteert voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving, en erkent en stimuleert de uitoefening van medezeggenschap. Cyclus streeft ernaar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Hiermee geven we ook concrete invulling aan SROI.

Cyclus spant zich maximaal in om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor haar medewerkers én voor alle mensen in ons werkgebied. Wij richten ons op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu. Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken, medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel te verstrekken. Wij spreken elkaar aan op veilig werken en melden eventuele onveilige situaties. We beschikken over een bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie.

EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Als overheids-NV gaat Cyclus in haar bedrijfsvoering zorgvuldig om met het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt ingezet. Wij streven naar optimalisatie van processen waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van een optimale balans tussen kosten, servicegraad en maatschappelijke baten. Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij ons beleid verantwoorden.

Wij kiezen voor duurzame oplossingen tegen verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel, het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van groene (door onszelf opgewekte) elektriciteit en het benutten van energiebesparingsmogelijkheden. Het bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als eis aan onze leveranciers.

MANAGEMENTSYSTEEM

Het bestaansrecht van Cyclus wordt bepaald door de kwaliteit die we leveren bij het uitvoeren van onze taken. Daarom werken we volgens beheerste processen met een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid) en Groenkeur (duurzame kwaliteit groenprojecten).

INTEGRITEIT

Bij Cyclus doen we eerlijk zaken, verzetten we ons tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling en leveren we geen geldelijke bijdragen aan wie dan ook om daarmee invloed aan te wenden. Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving, onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan en nemen we maatregelen om de overtreding op te heffen en in de toekomst te voorkomen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken.

DUURZAAMHEIDSAMBITIE

Duurzaam ondernemen is één van de speerpunten binnen Cyclus. Met elkaar moeten wij er immers voor zorgen dat onze jeugd verder kan met onze planeet. Met elkaar dragen we de verantwoording hiervoor. Wij zoeken hierbij naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Dit doen we op een manier die past bij de aard en omvang van onze organisatie, zodat ons duurzaamheidsbeleid onze medewerkers aanspreekt en aanmoedigt. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen doen wij samen. Het ontwikkelen van verdere bewustwording en kennis op het gebied van duurzaam ondernemen is hierbij belangrijk. Onze duurzaamheidsambitie maakt daarom deel uit van ons kwaliteitssysteem, dat de basis vormt van onze bedrijfsvoering en is gebaseerd op het principe van continue verbetering.

Onze duurzaamheidsambitie verwoorden we aan de hand van de duurzaamheidsthema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en mens.

KLIMAAT

Het thema klimaat richt zich op het tegengaan van klimaatverandering. Hierin speelt CO2-reductie een grote rol. Wij werken actief aan het verminderen van de CO2-uitstoot van ons bedrijf.

Met ons doel willen wij de doelen van het Klimaatakkoord behalen. Dit doen wij onder andere door in te zetten op schoner en zero emissie materieel, elektrische handgereedschappen, elektrificering en hybridisering van het wagenpark, nieuwe brandstoffen en verduurzaming van de gebouwen.

MILIEU

Het thema milieu richt zich op het tegengaan van milieuverontreiniging. Denk hierbij aan stikstofuitstoot, luchtverontreiniging door vrijkomende stoffen of gassen, bodemverontreiniging door gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden, trillingen en geluidoverlast. Ook het werken aan klimaatadaptatie valt hieronder (maatregelen die nodig zijn bij een veranderend klimaat). Milieubeschermende maatregelen leiden tot bescherming van de biodiversiteit. Bij al onze werkzaamheden willen wij een minimale belasting voor het milieu realiseren.

BIODIVERSITEIT

Het thema biodiversiteit richt zich op het herstel, in stand houden en verbeteren van ecosystemen en omstandigheden ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit. Daar waar mogelijk, en indien van toepassing op de werkzaamheden van Cyclus, vinden we het belangrijk onze bijdrage te leveren aan het herstel van biodiversiteit. Verder wordt er minimaal gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen binnen onze dienstverlening.

CIRCULARITEIT

Het thema circulariteit richt zich op het beperken van grondstoffenverbruik. Het stimuleren van een circulaire economie door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik en het voorkomen en/of beperken van afval en verspilling. Ons uitgangspunt is hergebruik van groene reststromen en hergebruik van materialen. Bij projecten proberen wij in afstemming met onze opdrachtgevers bestaande materialen opnieuw in te zetten. Dit kan binnen hetzelfde project zijn of op andere locaties.

MENS

Het thema mens richt zich op een duurzame inzet van het eigen personeel en het stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het waarderen en behouden van personeel is belangrijk. Zeker in deze sector waar een duidelijke terugloop is te zien in de toestroom van correct geschoold personeel. Daarom is het belangrijker dan ooit om de medewerker te binden en te boeien. Oog hebben voor de medemens en de medewerkers. We bieden de medewerker een veilige werkomgeving, niet alleen qua werkzaamheden maar ook qua persoonlijke contacten en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor opleiding en ontwikkeling en inspraak en overleg. Daarnaast is begrip hebben voor en meeleven met de thuissituatie en het bevorderen van een duurzame inzetbaarheid van medewerkers belangrijk. Al deze factoren bevorderen immers het welzijn van de medewerker.

Wij zijn er trots op dat er binnen ons bedrijf medewerkers werken met dienstverbanden van ruim 20 jaar. Ook duurzame relaties met onze leveranciers en klanten vinden wij erg belangrijk.