BERICHT VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

BERICHT VAN
DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen dankt de directie en medewerkers voor hun inzet en motivatie in 2022.

DE TOEZICHTHOUDENDE ROL

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op (het beleid van) de directie en de algemene gang van zaken bij Cyclus en richt zich daarbij op het belang van de onderneming. De RvC staat de directie met advies ter zijde. 

Het toezicht wordt gehouden door formele en informele overlegmomenten. Maandelijks is er een informeel overleg tussen de voorzitter van de RvC en de bestuurder. In 2022 zijn de RvC en directie vijf keer in vergadering bijeen gekomen. Voorafgaand aan de RvC-vergadering vindt informeel overleg plaats. Daarnaast overlegt de RvC maandelijks onderling over actuele ontwikkelingen. 

Vaste agendapunten in de reguliere vergaderingen zijn de financiële rapportages en de toelichting daarop. Daarnaast waren de belangrijkste gespreksonderwerpen:  

 • Jaarverslag 2021
 • Accountantsverslag 2021, in aanwezigheid van de externe accountant
 • Begroting 2023
 • Meerjarenraming 2024-2027
 • Aanbestedingskalender 2023
 • Strategie Cyclus
 • Werving en selectie commissaris per 1 juli 2023
 • Strategisch risicomanagement
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Project Cymergie
 • Overslagactiviteiten Alphen aan den Rijn


Strategie Cyclus
In september 2022 hebben de aandeelhouders de strategie van Cyclus voor de periode 2023-2030 bepaald. De basis is een excellente dienstverlening op het gebied van afvalinzameling, reiniging en gladheidbestrijding. Daarnaast wordt ruimte geboden aan het ontwikkelen van initiatieven op het terrein van circulariteit. 

Project Cymergie
Het jaar 2022 stond in het teken van het vinden van een locatie voor de GFT+E vergistingsinstallatie.
Er dienden zich kansrijke en minder kansrijke opties aan. Het project kan worden voortgezet zodra een geschikte locatie is gevonden. De bestuurder houdt de raad geregeld op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Overslagactiviteiten Alphen aan den Rijn
Een aantal jaar geleden is onderzoek gedaan naar de uitbesteding van de op- en overslagactiviteiten in Alphen aan den Rijn. De uitkomst van dit verkennend onderzoek was, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, voor Cyclus aantrekkelijk. In 2022 is daarover een besluit genomen. De intentie is de activiteiten in het najaar 2023 uit te besteden. 

Presentatie afdelingen Cyclus
Sinds 2022 is een geregeld terugkerend onderwerp op de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen de presentatie van een afdeling binnen Cyclus. Op deze manier wordt de Raad van Commissarissen meer in detail op de hoogte gesteld van de actuele onderwerpen binnen de organisatie. 

ALGEMENE VERGADERING

Er waren drie Algemene vergaderingen van Aandeelhouders: twee reguliere vergaderingen en één informele vergadering.

De AVA behandelde onder meer de volgende onderwerpen:

 • Jaarrekening en bestemming resultaat 2021
 • Jaarverslag 2021
 • Begroting 2023
 • Meerjarenraming 2024-2027
 • Strategie Cyclus
 • Werving en selectie commissaris per 1 juli 2023

Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 wijzigde in de aandeelhoudersvergadering de afvaardiging namens vier gemeenten. De gemeenteraden van alle aandeelhoudende gemeenten hebben een informatiepakket over Cyclus ontvangen met een uitnodiging voor een bedrijfsbezoek. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft daarop in september 2022 een bezoek aan Cyclus gebracht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Rooster van aftreden
In juni 2022 heeft de Raad van Commissarissen (RvC) afscheid genomen van mevrouw Josette Keegstra. Mevrouw Keegstra was lid van de RvC vanaf 2011 en vervulde de zetel op voordracht van de Ondernemingsraad. Tevens was zij plaatsvervangend voorzitter en secretaris. Namens alle betrokkenen bij Cyclus bedanken wij haar hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid. 

De vacature is vervuld door de benoeming van mevrouw Debby Woesthuis. Op voordracht van de Ondernemingsraad en de RvC heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mevrouw Woesthuis per 1 juli 2022 benoemd voor een periode van 4 jaar.

In het vierde kwartaal is gestart met de werving en selectie van een commissaris die per 1 juli 2023 commissaris Jan Prins moet opvolgen. De werving- en selectiecommissie bestaat uit twee commissarissen en twee leden namens de aandeelhouders. Jan Prins is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. De raad zal in 2023 een nieuwe voorzitter uit zijn midden benoemen. Peter Ploegsma vervult per 1 juli 2022 de functie van vice-voorzitter en secretaris.

SAMENSTELLING

De heer drs. J.H.A.A. Prins, voorzitter

Benoeming: 1-7-2011
Zittingstermijn: 1-7-2023
Hernoembaar: nee

Nevenfuncties:

 • Voorzitter beleggingscommissie Stichting Habion
 • Lid adviescommissie SOFIE
 • Lid bestuur Van Cappellen Stichting
 • Directeur/eigenaar Prins & Partners BV.

De heer drs. P. Ploegsma, vice-voorzitter en secretaris

Benoeming: 1-1-2021
Zittingstermijn: 1-1-2025
Hernoembaar: ja

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Bestuur stichting Aafje
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds PostNL
 • (niet uitvoerend) Voorzitter bestuur Fonds Nuts Ohra (FNO)
 • Bestuurslid Stichting Rijnmondnet

Mevrouw drs. J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris

Benoeming: 1-7-2011
Zittingstermijn: 1-7-2022
Hernoembaar: nee

Nevenfuncties:

 • Directeur/eigenaar Psychologisch Adviesbureau Carrière Support

De heer ir. M.B.A. van den Berg, lid

Benoeming: 1-7-2020
Zittingstermijn: tot 1-7-2024
Hernoembaar: ja

Nevenfuncties:

 • CEO Eteck Energiebedrijven B.V.
 • Lid Raad van Advies Duurzame Leefomgeving AT Osborne 

Mevrouw drs. D.J. Woesthuis-Bronckers, lid (per 1-7-2022)

Benoeming: 1-7-2022
Zittingstermijn: 1-7-2026
Hernoembaar: ja

Nevenfuncties:

 • Directeur Facilitair Bedrijf UMC Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Meerkring, voorzitter renumeratiecommissie
 • Lid Adviesraad Zorgnetwerk Nederland 

ONDERNEMINGSRAAD

Conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden was een delegatie van de Raad van Commissarissen tweemaal aanwezig bij een overlegvergadering waarin de algemene gang van zaken van Cyclus werd besproken. Gespreksonderwerpen waren onder meer het jaarverslag 2021 en de (meerjaren)begroting 2023-2027, strategie Cyclus, te verwachten WOR-aanvragen en financiële rapportages. 

VOORSTEL VASTSTELLEN JAARREKENING EN WINSTBESTEMMING

De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2022 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste aanvullende gegevens en het door het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van 19 mei 2023 van Lansigt Accountants overeenkomstig artikel 34 van de statuten.

De winst van de vennootschap over 2022 bedraagt € 225.000.

In de Algemene Vergadering van 15 juni 2023 wordt aan de aandeelhouders een voorstel gedaan tot: 

 • Vaststelling van de jaarrekening 2022.
 • Toevoeging van de winst over het boekjaar 2022 ten bedrage van € 225.000 aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.
 • Decharge van de directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen voor het in 2022 gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht.

Raad van Commissarissen,

Jan Prins, Voorzitter
Peter Ploegsma, vice voorzitter/secretaris
Michiel van den Berg, lid
Debby Woesthuis-Bronckers, lid 

Moordrecht, 19 mei 2023