Bestuursverslag

Bestuursverslag

DIENSTVERLENING

DIENST-
VERLENING

In 2022 is een nieuw roostersysteem live gegaan. Dit ging met vallen en opstaan. De maand-, week- en dagplanningen en mutaties verlopen goed. Er wordt vier weken vooruit gepland. Er wordt gewerkt aan het proces om de kwartaalplanning verder te optimaliseren. Door het vooruit plannen, weten medewerkers ruim van te voren waar zij aan toe zijn.

Bij de invoering van het nieuwe roostersysteem is veel aandacht besteed aan veiligheid. Het systeem helpt om uitsluitend medewerkers in te plannen die beschikken over de vereiste opleidingen en competenties. Daarnaast faciliteert het systeem bij het naleven van de Arbeidstijdenwet.

Naast het roosteren zijn ook andere optimalisatieslagen gemaakt in het roostersysteem. Het systeem wordt ook gebruikt door het uitzendbureau en voor het verwerken van de urenregistratie, bijhouden van mutaties, planning van onderhoud aan voertuigen, bijhouden van nieuwe initiatieven, projecten en evenementen en rapportages zoals dagstaten.

Verder heeft het nieuwe roostersysteem ervoor gezorgd dat het gebruik van papier sterk is gereduceerd. Per 1 januari 2023 sluit ook het kantoorpersoneel aan op het roostersysteem.

In 2021 stond het verder optimaliseren van de inzamellogistiek centraal. In 2022 werden de acties van 2021 verder doorgevoerd en geoptimaliseerd. De resultaten werden in 2022 al goed merkbaar. Met gemiddeld 99 meldingen over de inzameling per week werd beter gescoord dan het beoogde doel van maximaal 110 meldingen per week.

In 2022 zijn de routes en routebegeleiding verder geoptimaliseerd. Zo werd in het programma meer informatie beschikbaar gesteld voor de chauffeurs. Ook werpt de inzet van vaste teams (bestaande uit een vaste chauffeur en een of twee beladers) op vaste routes zijn vruchten af. Er zijn meer medewerkers vast in dienst gekomen en er vindt een goede doorstroming plaats van belader naar chauffeur. Dit heeft gezorgd voor meer stabiliteit in de uitvoering.

De inzameling van PMD-zakken heeft een grote impact op de fysieke belasting van de medewerkers. Op veel locaties in de Cyclusregio werden PMD-zakken op de grond aangeboden. In het tilwerk zit dan ook de zwaarste fysieke belasting voor de medewerkers. Een kroonring biedt uitkomst. Hierdoor hangen de zakken op hoogte waardoor beladers niet meer hoeven te bukken. In 2022 is een groot gedeelte van de Cyclusregio voorzien van kroonringen. De locaties voor de kroonringen worden in 2023 verder uitgebreid.

De routes van de grofvuilinzameling, veeglocaties, bijplaatsingen en dumpingen worden sinds 2022 gereden met de nieuwe software voor routebegeleiding. Dit geeft goede resultaten. Door meer inzicht in het aantal meldingen, het soort meldingen en de locaties van de meldingen kan Cyclus frequentiegericht werken in de wijk. Hierdoor kunnen medewerkers en middelen efficiënter ingezet worden.

Begin 2022 is het Grondstoffenplein in Waddinxveen geopend. De werkzaamheden zijn opgeleverd conform afspraken. In 2022 is gestart met de bouw van een nieuw Ecopark in Gouda. Cyclus stond de gemeente bij met advies en ondersteuning. Deze werkzaamheden gaan door in 2023.

In 2022 stond het doorontwikkelen van de milieustraten in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard op de planning. Deze werkzaamheden worden verder opgepakt in 2023.

In 2022 zijn de verwerkingscontracten van diverse grondstoffen op de milieustraat ondergebracht bij Midwaste. Ook is de organisatie rondom het containertransport van de milieustraat naar de verwerker opnieuw geregeld. In 2023 worden de processen rondom het logistieke gedeelte gedigitaliseerd en daarmee geoptimaliseerd.

De Mobiele Milieustraat is een verplaatsbare op zonne-energie werkende unit. Inwoners kunnen daar gratis verschillende grondstofstromen inleveren die niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. De Mobiele Milieustraat is in 2022 in totaal 450 uur ingezet in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard.

Begin 2022 werden de kerstbomen in de gemeenten Gouda, Montfoort en Oudewater door Cyclus ingezameld met een inzamelvoertuig. Elk jaar in maart organiseren GFT+E-composteerders en gemeenten gezamenlijk de Landelijke Compostdag. In 2022 heeft Cyclus een aantal gemeenten ondersteund bij deze compost uitdeelactie.

Cyclus kijkt tevreden terug op het gladheids-bestrijdingsseizoen 2022/2023 in de gemeente Gouda. De eerste ervaringen met het gebruik van het nieuwe strooimaterieel waren positief. Er is meer inzicht gekregen in de voltooiing van de strooiroutes en de hoeveelheid zout die gestrooid is. Dit heeft ervoor gezorgd dat er gerichter gestrooid kon worden.

In 2022 is daadwerkelijk afscheid genomen van WasteVision als leverancier. Het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk was voor het onderhoud is failliet verklaard. Als tijdelijke oplossing heeft Cyclus overbruggingscontracten afgesloten voor het onderhouden en keuren van inzamelmiddelen met een andere leverancier, Newwaste. Deze overbruggingsperiode bood Cyclus de mogelijkheid om te beraden over de organisatie rondom inzamelmiddelen. Uit deze heroverweging is gekomen dat Cyclus zelf eerste- en tweedelijns werkzaamheden gaat uitvoeren. Hiervoor is materieel aangeschaft en zijn medewerkers opgeleid. In 2023 wordt hier daadwerkelijk een start mee gemaakt. De levering, plaatsing en keuring van inzamelmiddelen zijn onderdelen die in 2023 aanbesteed worden. Daarnaast is gestart met het reviseren van verzamelcontainers voor een tweede leven. Vanaf 2023 wordt dit project verder uitgevoerd. Begin 2022 is ook een start gemaakt met het in eigen beheer wassen van ondergrondse containers.

Na een lang aanlooptraject is de aanbesteding voor de vervanging van toegangscontrollers op verzamelcontainers uitgevoerd. In december 2022 is de opdracht gegund aan Newwaste.

Cyclus heeft een pilot uitgevoerd met een waterstof aangedreven inzamelvoertuig. Samen met collega-afvalbedrijven wordt onderzocht of rijden op waterstof voor de afvalbranche een mogelijke oplossing is. De evaluatie hiervan vindt plaats in 2023. In 2022 zijn kleinere elektrische voertuigen voor de uitvoering aangeschaft. Deze zijn deels verkregen door een verkregen subsidie via de gemeente Gouda.

Er is een nieuwe bovenlader en nieuw materieel voor het onderhoud van inzamelmiddelen geleverd. Dit betreffen nog dieselvarianten. De komende jaren wordt ingezet op het elektrificeren van het wagenpark.

Na een aanbesteding voor het onderhoud van het wagenpark is opnieuw een contract afgesloten met Boonstoppel. Boonstoppel is ook een van de leveranciers van het elektrisch materieel.

In 2022 is een start gemaakt met de aanbesteding van werkkleding voor de uitvoering. Een aantal medewerkers van de uitvoering heeft een passessie en draagproef uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden in 2023 meegenomen in het besluit voor de gunning van de opdracht.

Er is verder ingezet op communicatie als gedragsbeïnvloedingsinstrument. Een belangrijke

voorwaarde om de VANG-doelstellingen te realiseren, is het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken hun afval te scheiden. Samen met de gemeenten wordt continu gekeken naar de stappen die nodig zijn voor het behalen van de VANG-doelstellingen. Ook in 2022 zijn in diverse gemeenten weer gerichte interventies op maat ingezet. Belangrijke thema’s waren het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen, het voorkomen van bijplaatsingen en dumpingen en het aanbiedgedrag. Daarnaast sloot Cyclus aan bij landelijke en regionale informatieve campagnes om aandacht te vragen voor het juist scheiden en aanbieden van diverse grondstoffen.

Een bijzonder project was de E-waste Race op 26 basisscholen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Zuidplas. Tijdens de E-waste Race kregen leerlingen van groep 6, 7 of 8 les over e-waste (elektronisch afval). Daarnaast was het aan de leerlingen om zo veel mogelijk e-waste in te zamelen. De school met de hoogste score won de inzamelwedstrijd. In totaal zijn met deze actie ruim 50.000 elektronische apparaten ingezameld.

Het AFVALVRIJE SCHOOL project werd in 2022 uitgevoerd in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel en Waddinxveen. Het AFVALVRIJE SCHOOL project biedt basisscholen een educatietraject waarbij leerlingen meer leren over afvalscheiding en door een wedstrijdelement worden uitgedaagd aan de slag gaan met (zwerf)afvalpreventie.

‘In 2022 zijn veel circulaire initiatieven in de praktijk getoetst en namen de gemeenten ook steeds meer circulaire producten af.’