Bestuursverslag

Bestuursverslag

MEDEZEGGENSCHAP (OR)

MEDEZEGGEN-
SCHAP (OR)

In januari 2022 liep de zittingstermijn van de Ondernemingsraad (OR) af. Daarnaast is de OR, gezien het aantal medewerkers in dienst, uitgebreid van zeven naar negen zetels. Vier leden stelden zich herkiesbaar en vijf leden voegden zich nieuw toe. Met negen zetels en een goede verhouding tussen medewerkers van de uitvoering en van kantoor vormt de OR een goede afspiegeling van alle medewerkers van Cyclus.

THEMA’S

De thema’s die in vrijwel alle overleggen terugkwamen waren de verdere implementatie van het roostersysteem, de fysieke belasting (P90 norm) van medewerkers en de forse stijging van de (energie)prijzen. Daarnaast kwam de samenwerking met WasteVision aan de orde en was de ontwikkeling van een GFT+E vergistingsinstallatie in samenwerking met Meerlanden onderwerp van gesprek. 

Belangrijk voor de OR is en blijft het contact met de achterban. Ook in 2022 brachten de OR-leden een bezoek aan alle Cyclus-locaties en werd gewerkt met vaste contactpersonen voor de verschillende locaties. 

INSTEMMINGS- EN ADVIESAANVRAGEN IN 2022

De OR heeft vier instemmingsaanvragen en vier adviesaanvragen behandeld. De OR adviseerde na onderzoek, overleg en beantwoording van vragen in alle gevallen positief. Wel werden aandachtspunten en ingebouwde evaluatiemomenten benoemd.

De in 2022 behandelde instemmingsaanvragen:

  • Samenvoegen regelingen ongewenste omgangsvormen en vermoeden misstanden
  • Tijdelijke reistkostenverhoging vanwege de stijgende energieprijzen
  • Beleid agressie en geweld
  • Gratificatiebeleid

De in 2022 behandelde adviesaanvragen:

  • Samenwerking overslagactiviteiten in Alphen aan den Rijn met PreZero
  • Herindeling van de afdeling Business, Intelligence & Control en Informatie Management
  • Inrichting werkzaamheden van de afdeling Inzamelmiddelen
  • Voordracht lid Raad van Commissarissen

WERKWIJZE EN INZET

In 2022 werd elf keer een onderlinge OR-vergadering gehouden, is zeven keer formeel overlegd met de bestuurder en is twee keer een vergadering over de algemene gang van zaken gehouden in het bijzijn van een afvaardigde van de Raad van Commissarissen. De ureninzet van de OR bedroeg 619 uur. In 2021 was dit 723 uur.  

Op 10 juni werd een cursusdag voor de OR georganiseerd. Voor de nieuw aangetreden OR belangrijk om een goede basis te leggen voor de samenwerking als team.

Resultaat van de cursus was onder andere dat de OR drie commissies heeft ingesteld. Een commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu), een commissie P&O (Personeel en Organisatie) en een commissie Communicatie (nieuwsbrieven en dergelijke). De commissies bereiden zaken voor, zodat de OR-vergaderingen zo vlot mogelijk kunnen verlopen.

‘Met een goede verhouding tussen medewerkers van de uitvoering en van kantoor vormt de OR een goede afspiegeling van alle medewerkers van Cyclus.’