Bestuursverslag

Bestuursverslag

ORGANISATIE

ORGANISATIE

In een jaar waarin het ‘normale’ leven weer verder ging, is op allerlei manieren geïnvesteerd in de medewerkers. In 2021 zijn PMO’s (Periodiek Medisch Onderzoek) en een MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn acties opgesteld. 

Na de corona-jaren zijn zaken als thuiswerken en digitaliseren belangrijke onderwerpen gebleven. Medewerkers die moeite hebben met de steeds verdergaande digitalisering worden ondersteund met trainingen en opleidingen. 

In 2022 is geïnvesteerd in de medewerkers door goed naar ze te luisteren. Naast de onderzoeken die in 2021 zijn uitgevoerd, is in 2022 ook de Ontmoeting met het MT weer opgestart. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt een aantal medewerkers de kans om met het MT te bespreken wat zij belangrijk vinden, wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen in de organisatie. In 2022 zijn negen ideeën van medewerkers via de ideeënbus bij het MT terecht gekomen. Als het aangedragen idee niet anoniem werd ingediend, hebben de medewerkers hier persoonlijk een terugkoppeling op ontvangen.  

Naast de fysieke veiligheid speelt ook de mentale veiligheid van medewerkers een grote rol. Mede door de resultaten uit het MTO is in 2022 speciaal voor de vrouwelijke medewerkers van Cyclus een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst werd in het bijzijn van de interne en externe vertrouwenspersonen gesproken over ongewenst gedrag in alle vormen. In 2023 worden ook voor alle mannelijke medewerkers van Cyclus dergelijke bijeenkomsten georganiseerd.

Het ziekteverzuimpercentage is landelijk de afgelopen jaren flink gestegen. Ook bij Cyclus begon het jaar met hoge cijfers. De tweede helft van het jaar zag er echter erg goed uit. De verwachting is dat deze trend doorzet. Dit is mede gebaseerd op de investering die is gedaan in de samenwerking met de nieuwe arbodienst die, net als Cyclus, als doel heeft het ziekteverzuim aan de voorkant te voorkomen. Zo is de externe Adviseur Arbeid en Gezondheid twee keer per maand op locatie aanwezig voor alle medewerkers. Deze visie sluit goed aan bij de investeringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij Cyclus. 

Waar mogelijk biedt Cyclus flexmedewerkers de kans om in dienst te treden. In 2022 zijn in totaal 37 medewerkers aangenomen, daarvan zijn er 15 eerst werkzaam geweest als uitzendkracht. 

Door creatief te blijven zijn de uitdagingen die de krapte op de arbeidsmarkt met zich meebrengen opgevangen. Vacatures zijn veelal intern ingevuld en bieden mooie doorgroeimogelijkheden voor onze collega’s. Er zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan met bureaus voor flexkrachten. Cyclus heeft voor het eerst met niet-Nederlandstaligen moeten werken om de grote tekorten op te vangen, waardoor de werkzaamheden van de uitvoering niet afgeschaald hoefden te worden. De circulaire visie van Cyclus is om verspilling van ‘arbeid’ te voorkomen. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook het op peil houden van een kwantitatief en kwalitatief goed personeelsbestand. 

Een belangrijk aspect daarvan is de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar ook in 2022 weer aandacht aan is besteed. Voor Cyclus zijn deze medewerkers net zo waardevol, als de organisatie voor hen. Waar mogelijk wordt ruimte en begeleiding geboden om een zinvolle werk- of leerplek te kunnen bieden. Hiervoor is een prettige samenwerking met het WerkgeversServicepunt (WSP) in de regio opgezet.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor het behoud van de medewerkers. Dit is gebeurd door het op peil houden van kennis en vaardigheden, het aanbieden van interne stageplekken, interne overplaatsingen en doorgroeimogelijkheden, maar ook door het aanpassen van functies. Verder is steun geboden aan medewerkers met financiële problemen door het aanbieden van spreekuren, de mogelijkheid tot een renteloze lening en budgetcoaching. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van financieel advies over bijvoorbeeld toeslagen, deelname aan de generatieregeling of een deeltijd of vervroegd pensioen.

De vele mogelijkheden worden gewaardeerd door de medewerkers en dit leidt tot een hoge betrokkenheid, zo blijkt ook uit het MTO. Dit is ook terug te zien in de (ongewenste) uitstroom, die vrij laag is. 

In 2022 is ingezet op het onderhoud van het vakmanschap bij Cyclus. Er zijn weer diverse trainingen en opleidingen georganiseerd en de achterstanden, die tijdens corona-jaren zijn ontstaan, zijn in 2022 vrijwel helemaal weggewerkt. Dit gaf Cyclus de kans om verder in te zetten op de ontwikkeling van de medewerkers. Met name op het gebied van de circulaire economie die prominent aanwezig is in de strategische plannen van Cyclus.

Het afgelopen jaar was er ook aandacht voor de interne cultuur. Bij Cyclus wordt gewerkt aan een cultuur waarbij erkend wordt dat iedereen een onmisbare bijdrage levert aan de resultaten. De kernwaarden Vakkundig, Ondernemend, Eerlijk en Samen presteren staan daarbij centraal. Ook het ‘goede gesprek’ is in 2022 gevoerd met de medewerkers. Tijdens het goede gesprek ligt de nadruk niet op het functioneren maar staan persoonlijk leiderschap, ontwikkeling en bijdragen aan de organisatiedoelen centraal.

Cyclus beschikt over een externe vertrouwenspersoon voor het melden van ongewenste omgangsvormen en misstanden (klokkenluider). In 2022 is een nieuwe externe vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen verbonden aan onze organisatie. Cyclus heeft drie interne vertrouwenspersonen aangesteld om de drempel voor het intern melden van ongewenst gedrag zo laag mogelijk te houden. De lijntjes tussen de in- en externe vertrouwenspersonen zijn kort. Dit alles met als doel het creëren van een veilige en prettige werkomgeving voor iedereen. In 2022 zijn zeven contactmomenten met de interne vertrouwenspersonen geweest. Er waren geen contactmomenten met de externe vertrouwenspersoon. 

Cyclus werkt met een geïntegreerd management-systeem om te blijven voldoen aan vragen, eisen en verwachtingen van verschillende stakeholders. De organisatie is inmiddels meerdere jaren gecertificeerd volgens de eisen van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement) en Groenkeur. Voor de certificaten voor kwaliteits-management, VCA** en Groenkeur is in 2022 met succes een hercertificeringsaudit uitgevoerd. Instrumenten zoals het klanttevredenheidsonderzoek, de leveranciersbeoordeling, de strategische risicobeoordeling, de interne en externe audits, de werkplekinspecties en veiligheidsobservaties en de risico-inventarisatie en -evaluatie leveren het bedrijf doorlopend stuurinformatie en handvatten om continu te verbeteren. Daarbij is de aandacht gericht op het voorkomen van klachten en incidenten. Waar dat toch het geval is, wordt de oorzaak achterhaald en is de aandacht gericht op de maatregelen waarmee herhaling van klachten en incidenten in de toekomst worden voorkomen.

Het thema ‘veilig werken’ bleef ook in 2022 de aandacht vragen. Vergeleken met voorgaande jaren is een belangrijke graadmeter voor ‘veilig werken’ flink verbeterd. Het aantal verzuimongevallen lag namelijk op vijf. In 2021 lag dit nog op 21. Ongevallen worden onderzocht en in learning-review-teams worden maatregelen vastgesteld om herhaling van gelijksoortige ongevallen te helpen voorkomen. Onder meer het arbo- en milieuplatform en de VGWM-commissie van Cyclus zijn regelmatig in gesprek over welke maatregelen getroffen kunnen worden om het veiligheidsniveau verder te verhogen. 

De middelen waarmee wordt gewerkt (waaronder voertuigen, containers, reinigingsmateriaal) zijn modern en worden samen met de leveranciers van Cyclus deskundig onderhouden en gekeurd. 

In 2022 deden enkele honderden vrijwilligers van verenigingen die zijn betrokken bij de inzameling van OPK mee aan een veiligheidstraining. Cyclus streeft ernaar het behaalde veiligheidsniveau te behouden en waar mogelijk verder verhogen.

‘De komende jaren wordt ingezet op het elektrificeren van het wagenpark.’