Jaarrekening

Jaarrekening

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 20222

OVER 2022

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2021 per saldo gegroeid met € 2.334.000 en wordt per saldo beïnvloed door verminderde tonnages verwerking. Geen verleende korting uit het resultaat en een prijsstijging van het beheer en onderhoud inzamelmiddelen.

De omzet afvalverwerking daalde ten opzichte van het boekjaar 2021 met € 2.238.000 en is het gevolg van minder ingezamelde tonnages bij elke grotere fractie.

Tevens speelde een gemiddeld hoge marktvergoeding voor het oud papier en karton hetgeen minder omzet tot gevolg heeft.

De omzet inzameling is ten opzichte van 2021 met € 1.143.000 toegenomen. In 2021 is een korting aan aandeelhoudende verrekend van € 708.000, in 2022 is dit niet van toepassing. De resterende groei bij inzameling is het gevolg van extra dienstverlening en extra aansluitingen. Dit geldt ook voor de toename van € 261.000 bij reiniging (areaal) en gladheidsbestrijding (curatieve uitrukken), alsmede bij beheer milieustraten met weer ruimere openingstijden dan in 2021.

De omzet beheer en verkoop inzamelmiddelen steeg met € 2.590.000, veroorzaakt door enerzijds verhoogde doorbelasting van kosten beheer en onderhoud inzamelmiddelen door het moeten aangaan van een nieuw onderhoudscontract, en anderzijds een aantal grotere projecten op het gebied van leveren en vervanging inzamelmiddelen (eenmalige verkoop).

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2021 afgenomen met € 61.000. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit verkoop activa, kostendoorbelasting en projectmatige werkzaamheden.

De kosten van de verwerking van restafval, gft en overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte van 2021 per saldo met € 1.758.000 afgenomen met name door de gestegen vergoedingsprijs voor oud papier en karton. Daarnaast werd er minder aan tonnages rest, gft en oud papier en karton ingezameld. 

De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2021 toegenomen met € 3.097.000 als gevolg van gestegen kosten beheer en onderhoud inzamelmiddelen i.v.m. een nieuw contract, alsmede een toename van eenmalige verkoop inzamelmiddelen (projecten). 

In 2022 had de vennootschap gemiddeld 183 (2021: 176) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het nominale aantal werknemers per
31 december 2022 bedroeg 207 (2021: 201). Er waren evenals in 2021 geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

De onderneming wordt geleid door een directeur (0,9 fte) en bestaat per eind 2022 verder uit 135,0 fte eigen medewerkers buitendienst, 27,5 fte direct ondersteunende medewerkers en 23,5 fte indirect ondersteunende medewerkers.

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van 2021 per saldo met € 824.000 toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de toename van het aantal mensen in eigen dienst als gevolg van aanpassing van de flexibele schil, loonindexaties, eenmalige beloningen en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN COMMISSARISSEN

Conform artikel 383 lid 1 BW 2 is vermelding van de bezoldiging aan bestuurders achterwege gelaten, aangezien de opgave kan worden herleid tot een enkel natuurlijk persoon.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 99.000 (2021: € 85.000).

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2021 met € 142.000 gestegen door door vernieuwing van het wagenpark en investeringen in overige inzamelmiddelen.

Ultimo 2021 is de boekwaarde van de Mifare-paslezer (IRDC) met € 245.000 extra afgewaardeerd aangezien dit type paslezer gebaseerd is op een verouderde technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund en fasegewijs vanaf 2023 vervangen zal worden.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte van 2021 met € 530.000 gestegen voornamelijk als gevolg van gestegen brandstofprijzen en hogere inhuurkosten door langere levertijden van zowel nieuw materieel als ook onderdelen t.b.v. het periodiek onderhoud. 

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie en schoonmaak. De kosten namen t.o.v. 2021 toe met € 134.000 als gevolg van meer periodiek benodigd onderhoud alsmede gestegen kantoorkosten.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, advies en ontwikkeling, verzekeringen alsmede communicatie. Er werd t.o.v. 2021 € 211.000 met name minder aan project- en advieskosten besteed. 

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorzieningen ‘personeel en organisatie’ en ‘langdurig zieken’.

Medio 2022 is een actualisatie gedaan op de reorganisatievoorziening en daaruit voortkomende laatste verplichtingen met als gevolg een dotatie van per saldo € 7.000. De voorziening langdurig zieken werd gedurende 2022 opnieuw bepaald en daaruit volgde een vrijval van per saldo € 86.000.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten bedroegen in totaal € 53.000 (2021: € 53.000) en worden als volgt gespecificeerd:

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2021 met € 26.000 gestegen. Dit werd veroorzaakt door korte perioden tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening gedurende het boekjaar. Tevens werd door de bank over het positieve saldo debetrente berekend. 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de fiscale boekjaren 2020 en 2021 is aangifte gedaan, maar zijn nog geen aanslagen ontvangen. Voor het jaar 2022 zullen de resultaten het compensabele saldo van afgelopen jaren niet overstijgen en is derhalve geen vpb in het resultaat opgenomen.