Overige gegevens

Overige gegevens

CONTROLEVERKLARING VAN
DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

CONTROLE-
VERKLARING
VAN DE
ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Cyclus N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG
OPGENOMEN JAARREKENING 2022

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2022 van Cyclus N.V. te Zuidplas gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Cyclus N.V. per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 


De jaarrekening bestaat uit

 • de balans per 31 december 2022;
 • de winst-en-verliesrekening over 2022;
 • het kasstroomoverzicht over 2022;
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.


De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen of conclusies.

Om de risico’s op afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude te identificeren en in te schatten, verwerven wij inzicht in de entiteit en haar omgeving, inclusief het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving en het interne beheersingssysteem van de entiteit. Onderdeel van deze risico-inschattingswerkzaamheden is het inwinnen van inlichtingen bij het management en de met governance belaste personen met betrekking tot de door henzelf geïdentificeerde frauderisico’s en eventuele fraudegevallen, alsmede de wijze waarop zij op deze aangelegenheden hebben ingespeeld.

Wij hebben de frauderisicofactoren overwogen met betrekking tot frauduleuze financiële verslaggeving en oneigenlijke toe-eigening van activa. Hierbij hebben wij geëvalueerd of deze risicofactoren wijzen op de aanwezigheid van risico’s op een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude.

Uit onze risicoanalyse kwamen de volgende frauderisico’s op een afwijking van materieel belang naar voren:

 • doorbreken van de interne beheersing door het management;
 • onjuiste afgrenzing opbrengsten.

Wij hebben de opzet en implementatie geëvalueerd van interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de door ons geïdentificeerde frauderisico’s.

Wij hebben op de hiervoor genoemde frauderisico’s ingespeeld door het uitvoeren van specifieke controlewerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden hierna per frauderisico uitgewerkt. De beschreven controlewerkzaamheden vormen niet noodzakelijkerwijs een volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden. Vanwege het verhullende karakter van fraude kunnen wij ervoor kiezen elementen van onvoorspelbaarheid in de controleaanpak niet te vermelden.

Doorbreken van de interne beheersing door het management
De Nederlandse Standaard 240 stelt dat bij iedere controle-opdracht het risico bestaat dat het management maatregelen van interne beheersing doorbreekt. Het management bevindt zich immers in een positie om fraude te kunnen plegen, omdat het in staat is de administratieve vastleggingen te manipuleren en frauduleuze financiële overzichten op te stellen door interne beheersingsmaatregelen te doorbreken.

In verband met betreffend risico hebben wij de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

 • wij hebben op basis van vooraf gedefinieerde risicocriteria getoetst of de in het grootboek vastgelegde journaalposten en andere aanpassingen die tijdens het opstellen van de financiële overzichten zijn aangebracht aanvaardbaar zijn.
 • wij hebben de belangrijke schattingen beoordeeld op tendenties en geëvalueerd of de eventuele omstandigheden die tot de tendentie hebben geleid een risico vormen op een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude. Onderdeel daarvan vormt een retrospectieve beoordeling van de oordeelsvormingen en veronderstellingen van het management met betrekking tot belangrijke schattingen die in de financiële overzichten van het voorgaande boekjaar zijn weerspiegeld.
 • wij hebben voor materiële transacties die buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit vallen of die in een ander opzicht ongebruikelijk lijken, beoordeeld of de zakelijke beweegredenen (of het ontbreken daarvan) voor de transacties doen vermoeden dat ze mogelijk zijn aangegaan met het oog op frauduleuze financiële verslaggeving of het verhullen van een oneigenlijke toe-eigening van activa.

Opbrengstverantwoording – afgrenzing
Het risico bestaat dat opbrengsten in de jaarrekening te hoog of te laag worden weergegeven doordat transacties niet in het juiste boekjaar zijn verantwoord.

In verband met betreffend risico hebben wij ten minste de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

 • wij hebben voor een selectie van transacties die rond balansdatum zijn verantwoord specifieke werkzaamheden uitgevoerd om verschuivingen van opbrengsten tussen boekjaren te ontdekken;
 • wij hebben, indien aanwezig, niet-routinematige journaalposten met betrekking tot de opbrengsten geanalyseerd.

Het bestuur heeft de jaarrekening opgemaakt uitgaande van de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden voor de periode van twaalf maanden vanaf de balansdatum. Onze werkzaamheden om de continuïteitsbeoordeling van het bestuur te evalueren bestaan ten minste uit:

 • overwegen of de continuïteitsbeoordeling van het bestuur alle relevante informatie bevat waarvan wij als gevolg van onze controle kennis hebben en het bestuur bevragen over de belangrijkste veronderstellingen en uitgangspunten;
 • nagaan of het bestuur gebeurtenissen of omstandigheden heeft geïdentificeerd die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit om haar continuïteit te handhaven (hierna: continuïteitsrisico’s);
 • inwinnen van inlichtingen bij het bestuur over zijn kennis van continuïteitsrisico’s na de periode van de door het bestuur verrichtte continuïteitsbeoordeling.

Onze controlewerkzaamheden hebben geen informatie opgeleverd die strijdig is met de veronderstellingen en aannames van het bestuur over de gehanteerde continuïteitsveronderstelling.

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

 • het profiel;
 • de kerngegevens;
 • het bestuursverslag;
 • het bericht van de raad van commissarissen;
 • de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Ridderkerk, 19 mei 2023

Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.
C.M.J. Hoogduin RA