PROFIEL

PROFIEL

BELEIDSVERKLARING

BELEIDS-
VERKLARING

Een goed evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement is een voorwaarde om continuïteit te borgen. We brengen eisen en verwachtingen van onze stakeholders hierover in kaart, we onderzoeken deze en integreren deze in ons beleid en doelstellingen. Het bestaansrecht van Cyclus wordt bepaald door de kwaliteit die we leveren bij het uitvoeren van onze taken. Daarom werken we volgens beheerste processen met een geïntegreerd managementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001 (milieumanagement), VCA** (veiligheid en gezondheid) en Groenkeur (duurzame kwaliteit groenprojecten). Door het actief uitdragen van onze koers informeren we belanghebbenden én nodigen we hen uit ons aan te spreken op de naleving van ons beleid.

IN SAMENWERKING MET DE OMGEVING

We zoeken continu de dialoog op met onze opdrachtgevers, hun inwoners, klanten en overige stakeholders. We monitoren risico’s en kansen en gebruiken deze informatie om onze diensten voortdurend te verbeteren. Klachten, meldingen en vragen grijpen we aan om de kwaliteit verder te verbeteren. Cyclus informeert haar stakeholders op een duidelijke, transparante en correcte wijze over
de dienstverlening en de effecten daarvan.

EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Als overheids-NV streeft Cyclus naar een bedrijfsvoering waarbij we zorgvuldig omgaan met het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt ingezet. Wij streven naar optimalisatie van processen waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van een optimale balans tussen kosten, servicegraad en maatschappelijke baten. Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag waarin wij ons beleid verantwoorden.

Wij kiezen voor duurzame oplossingen tegen verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel, het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van groene (door onszelf opgewekte) elektriciteit en het benutten van energiebesparingsmogelijkheden. Het bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als eis aan onze leveranciers.

HOE WIJ OMGAAN MET ONZE MENSEN

De kwaliteit van onze dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij nemen het welzijn van onze medewerkers serieus en richten ons op duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. Cyclus hanteert voor de arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie en Omgeving en erkent en stimuleert de uitoefening van medezeggenschap. Cyclus zet zich in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en om SROI concreet invulling te geven.

Cyclus spant zich maximaal in om een veilige en gezonde omgeving voor haar medewerkers én voor alle mensen in het werkgebied te creëren. Wij richten ons op het voorkomen van persoonlijk letsel en schade met betrekking tot gezondheid, materieel en milieu. Dit doen we door risico’s bij de bron aan te pakken, medewerkers goed op te leiden en het juiste materieel te verstrekken. Wij verwachten van elkaar dat we veilig werken en eventuele situaties melden. We beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een BHV-organisatie.

INTEGRITEIT

Bij Cyclus doen we eerlijk zaken. We verzetten ons tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling en we leveren geen geldelijke bijdragen aan wie dan ook om daarmee invloed aan te wenden. Wanneer wij onverhoopt sancties opgelegd krijgen vanwege het niet naleven van wet- en regelgeving, onderzoeken wij waardoor de overtreding is ontstaan. Ook nemen we maatregelen om de overtreding op te heffen en in de toekomst te voorkomen. We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met informatie en in het bijzonder met persoonsgegevens die wij voor onze dienstverlening verzamelen en verwerken.