Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

TOELICHTING OP DE BALANS

PER 31 DECEMBER 2020

PER 31 DECEMBER 2020

Tabelbedragen in duizenden euro’s

VASTE ACTIVA

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen machines en installaties, automatisering en inventaris.

De vaste activa in aanbouw betreffen containers en wagenpark, welke deels zijn betaald, per einde boekjaar nog niet in bedrijf zijn genomen en waarover nog niet wordt afgeschreven.

In 2020 is € 1,3 miljoen geïnvesteerd in met name voertuigen en containers. 

Ultimo 2020 is de boekwaarde van de Tiris-paslezer (IRDC) met € 379.000 extra afgewaardeerd aangezien deze paslezer gebaseerd is op een verouderde technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund zullen worden.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2020 € 28,5 miljoen exclusief omzetbelasting (2019: € 30,4 miljoen). Deze daling wordt verklaard door inventarisaties en afstotingen.

VLOTTENDE ACTIVA

Dit betreft voornamelijk voorraden mini- en rolcontainers, op locatie gehouden als werkvoorraad met betrekking tot lopende contracten met gemeenten en bedrijven.

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd. De looptijd van deze vorderingen is korter dan een jaar. 

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten Dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het boekjaar. De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het komend boekjaar, waarvan circa € 50.000 een looptijd heeft van langer dan een jaar.

Op balansdatum beschikt de onderneming over € 12.184.000 aan liquide middelen (2019: € 4.681.000). Ten opzichte van het boekjaar 2019 is dit een toename van € 7.503.000. Dit is per saldo het gevolg van eerder ontvangen bevoorschotting.

Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt maximaal € 9.333.334 en is onderverdeeld in een kasgeldfaciliteit (€ 6.333.334) en een rekening-courantfaciliteit (€ 3.000.000). Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: het hypotheekrecht op onroerende zaken, het eerste pandrecht op debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris en vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.

EIGEN VERMOGEN

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 486.055 aandelen geplaatst en volgestort.

RESULTAATBESTEMMING

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad van Commissarissen en overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de winst over het boekjaar 2019 toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel resultaatbestemming 2020

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor, met inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de statuten is geregeld, de winst over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 345.000 toe te voegen aan de overige reserves, daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.

VOORZIENINGEN

VERLOOP PER VOORZIENING

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft kosten die betrekking hebben op loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten a.g.v. organisatieaanpassingen, voorziene kosten met betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen en voorziene jubileumuitkeringen.  

Op 24 september 2015 hebben de aandeelhouders van Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te staken en de organisatie af te slanken. Als gevolg hiervan is ten laste van het resultaat 2015 een reorganisatievoorziening gevormd (€ 6.200.000). Begin boekjaar 2019 is de reorganisatie afgerond. De resterende voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd en heeft betreffing voorziene ww- en pensioenaanvullingen. Ultimo boekjaar 2020 resteert een bedrag van € 66.000 (2019 € 215.000).

De getroffen voorziening voor langdurig zieken is ultimo 2020 vastgesteld  € 340.000 (2019: € 80.000).

Ultimo boekjaar is de voorziening met betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen geactualiseerd tot een bedrag van totaal € 260.000 (2019: € 195.000).  

De jubileumvoorziening is opgenomen tegen contante waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%. Hierbij is rekening gehouden met individueel ingeschatte blijfkansen. Er is geen rekening gehouden met sterftekansen omdat het effect daarvan op de omvang van de voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is. Ultimo 2020 bedraagt deze voorziening € 129.000.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten Dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten met betrekking tot het boekjaar en vooruitontvangen bevoorschotting over het jaar 2021.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VERPLICHTINGEN

Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake van inkoop, huur en operational lease die niet in de balans zijn opgenomen.