Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

Jaarrekening

Balans
Winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans
Toelichting op de winst- en verliesrekening

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER 2020

OVER 2020

Tabelbedragen in duizenden euro’s

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2019 per saldo toegenomen met € 1.173.000 en wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van de dienstverlening met betrekking tot afvalbeheer, eenmalige opdrachten en compensatie voor gestegen prijzen. 

De omzet afvalverwerking daalde ten opzichte van het boekjaar 2019 met € 400.000 en is het directe gevolg van gewijzigde afspraken voor de verwerking van PMD per 1 april 2020. De gemeenten worden sindsdien direct door de verwerker gefactureerd.

De omzet beheer milieustraten is ten opzichte van 2019 met € 423.000 toegenomen als gevolg van extra dienstverlening en verruimde openingstijden als gevolg van coronamaatregelen.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 182.000. Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit verkoop activa, kostendoorbelasting en projectmatige werkzaamheden.

De kosten van de verwerking van restafval, GFT en overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte van 2019 per saldo met € 746.000 afgenomen met name door de contractwijziging PMD, waardoor de afrekening per 1 april 2020 niet meer via rekening van Cyclus verloopt maar gemeenten rechtstreeks door verwerker worden gefactureerd.

De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte van het boekjaar 2019 met € 1.274.000 afgenomen als gevolg de aanpassing van de flexibele schil en minder inhuur voor projecten.

In 2020 had de vennootschap gemiddeld 155 (2019: 130) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het nominaal aantal werknemers per 31 december 2020 bedroeg 187 (2019: 147). Er waren evenals in 2019 geen medewerkers werkzaam in het buitenland. 

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn ten opzichte van 2019 per saldo met € 1.636.000 toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a. de toename van het aantal mensen in eigen dienst als gevolg van aanpassing van de flexibele schil, loonindexaties en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN COMMISSARISSEN

Conform artikel 383 lid 1 BW 2 is vermelding van de bezoldiging aan bestuurders achterwege gelaten, aangezien de opgave kan worden herleid tot een enkel natuurlijk persoon.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 82.000 (2019: € 81.000).

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2019 per saldo toegenomen met € 260.000 als gevolg van de vernieuwing van het wagenpark en investeringen in overige inzamelmiddelen.

Ultimo 2020 is de boekwaarde van de TIRIS-paslezer (IRDC) met € 379.000 extra afgewaardeerd aangezien deze paslezer gebaseerd is op een verouderde technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund zullen worden.

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer zijn ten opzichte van 2019 met € 114.000 gedaald als gevolg van meer minder ingehuurd materieel en dalende schadekosten. 

De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie en schoonmaak. De kosten namen t.o.v. 2019 af met € 100.000 als gevolg minder onderhoudswerkzaamheden.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van automatisering, kantoorkosten, advies en ontwikkeling en communicatie.

De overige kosten betreffen de mutaties van de voorzieningen ‘personeel en organisatie’ en ‘langdurig zieken’.

Ultimo 2020 is een actualisatie gedaan op de reorganisatievoorziening en daaruit resterende verplichtingen met als gevolg een vrijval van per saldo € 95.000. De voorziening langdurig zieken werd ultimo 2020 opnieuw bepaald en daaruit volgde een dotatie van 260.000.

ACCOUNTANTSKOSTEN

De accountantskosten bedroegen in totaal € 77.000 (2019: € 59.000) en worden als volgt gespecificeerd:

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2020 met € 2.000 gedaald. Dit werd veroorzaakt door kortere perioden tijdelijk opgenomen kortlopende kasgeldlening gedurende het boekjaar.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over het fiscale boekjaar 2019 is aangifte gedaan, maar is nog geen aanslag ontvangen. Voor het jaar 2020 zullen de resultaten het compensabele saldo van afgelopen jaren niet overstijgen en is derhalve geen vpb in het resultaat opgenomen. 

Moordrecht, 25 mei 2021

STATUTAIR DIRECTEUR:

L.M.E. Boot
 

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
M. van den Berg
P.W. Ploegsma